CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Màng lọc Nylon membrane filter 0,45µm MFNY047045

Avatar
CP

Màng lọc Nylon membrane filter 0,45µm MFNY047045

Put your question here.
1 Comment
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

Diazinon PST-320K1000 Agilent (Mỹ)

Aldrin EPA-1067-1 Agilent (Mỹ)

Formothion PST-3090K1000 Agilent (Mỹ)

Dimethoate PST-421K1000 Agilent (Mỹ)

Permethrin, mixed isomers, total PST-1605K1000 Agilent (Mỹ)

Deltamethrin PST-1385A1000 Agilent (Mỹ)

Fenvalerate Standard PST-1445A1000 Agilent (Mỹ)

Cyfluthrin (Baythroid) PST-1910K1000 Agilent (Mỹ)

Bifenthrin PST-1915K1000 Agilent (Mỹ)

Cypermethrin PST-1370A1000 Agilent (Mỹ)

Fenitrothion PST-1080K1000 Agilent (Mỹ)

Formothion PST-3090K1000 Agilent (Mỹ)

Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Q 5191-5851 Agilent (Mỹ)

Cuvet than chì 6310001200 Agilent

5610100800 Agilent

5610102900 Agilent

5610100390 Agilent

5610103400 Agilent

G7005-60061 Agilent

1 Answer
0
Avatar
CP
Best Answer

STT

Tên hoá chất

Số lượng đề nghị mua

ĐVT

Hãng

19

Diazinon santdard0006611188

ml

01

Agillent

20

Aldrin standard 0006644367

ml

01

Agillent

21

Formothion standard0006611353

ml

01

Agillent

22

Dimethoate standard0006583265

ml

01

Agillent

23

Permethrin 0006625023

100mg

01

Agillent

24

Deltamethrin standard0006644125

1

1ml

Agillent

25

Fenvalerate santdard0006644370

1

1ml

Agillent

26

Cyfluthrin santdard0006580489

1

1ml

Agillent

27

Bifenthrin00066220480006618262

1

10mg

Agillent

28

Cypermethrin santdard

1

1ml

Agillent

29

Fenitrothion santdard0006582016

1

ml

Agillent

30

Formothion standard0006611353

1

ml

Agillent

31

Chất chuẩn Sulfonamides mixture For GB/T 21316-2007 100ug/ml in Acetonitrile

1

ml

Mỹ

32

Chất chuẩn EPA method 531.1 Carbamate pesticide mixture 100ug/mL in Methanol

1

ml

Mỹ

84

Cột Discovery DSC-SCX 3ml (Lot No. 12702201)

200

Cột

Supelco

85

Cột SPE C18

100

Cột

Agilen

86

Cột aflatest

200

Cột

Rome

87

Cột Oasis HLB loại 60mg/3ml(Waters hoặc tương đương

200

Cái

Waters

99

Pum oil (5191-5851)

1

lít

Agilent

103

UPLC C18 (2,1x100mm)

3

cái

Waters

106

Bộ phụ kiện bảo trì đầu dò Xevo TQ-Smicro (Part num: 201000294)

1

bộ

Xevo TQ- S Micro (Rotary PERF Maint Kit

107

Bộ kit bảo trì định kỳ cho hệ thống UPLC H-Class (Bơm và buồng mẫu) Part num :NVLC004

03

bộ

H-Class QSM và FTN PM Kit

108

Phụ kiện bảo trì máy nén cho sinh khí nitơ (065529)

02

bộ

Compressor Service Kit 2750

109

Syringe 100ul; HP

(part number 70002570)

01cái

cái

Waters

110

Bộ phụ kiện bảo trì cho đầu dò QDA (part number: 201000301)

01bộ

bộ

Waters

111

Capillary cho đầu dò QDA

(part number: 700009642)

01bộ

bộ

Waters

112

Bộ phận gia nhiệt đầu dò QDA (part number: 700009619)

01bộ

bộ

Waters

113

Dung dịch hiệu chuẩn đầu dò (part number: 700009730)

01bộ

bộ

Waters

114

Tool để thay dầu cho đầu dò part number: 700009677)

01bộ

bộ

Waters

115

Đèn D2 cho đầu dò Acquity PDA (khuyến cáo sử dụng 2000h cần thay)

part number: 201000281

01bộ

bộ

Waters

116

Sensor (part number: G8443-80000)

01

cái

Agillent

117

Tubegiaphite (part number: 6310001200)

01

cái

Agillent

118

CooLing Water (part number: 5799-0037)

1,5lít

lít

Agillent

119

Tube and comector (part number: 3710027200; 3710027300)

01

cái

Agillent

120

Liner không chia dòng dùng cho máy sắc ký khí (Parnum: 90440) 51902292

10

cái

Agillent

121

Septa Reorder (50/Pk) Pn 5183-4757 Lot: 9481

50

cái

Agillent

122

Cuvet thạch anh làm Asen

2

cái

Agilent

123

Cuvet thạch anh thủy ngân

1

cái

Agilent

124

Cuvet than chì 6310001200

2

hộp

Agilent

125

Nước làm mát lò

5

can

Agilent

126

Dây chạy mẫu của bộ hóa hơi

2

bộ

Agilent

127

Đèn Cd 5610100800

1

cái

Agilent


Đèn Pb 5610102900
128

Đèn As 5610100390

1

cái

Agilent

129

Đèn Hg 5610103400

1

cái

Agilent


Đèn Cu, Zn, Fe 5610109600

1

cái

Agilent


Đèn Ca, Mg 5610108800

1

cái

Agilent


Đèn Ni, Cr 5610107600

1

cái

Agilent

130

Filament Assembly Part No.G7005-60061

5

cái

Agilent

Avatar
Discard